Chrze[cijaDski krzy|

Ellen White naucza o płciowym zmieszaniu się rasy ludzi i zwierząt

Ellen White

Ellen White naucza o płciowym zmieszaniu się rasy ludzi i zwierząt
"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1]
Pani Ellen White o randze swych pism
W listach, które piszę, w świadectwach jakie składam, przedstawiam wam to, co PAN przedstawił mnie. Nie piszę ani jednego artykułu w czasopismach, wyrażającego wyłącznie moje własne przekonania. Są tym, co BÓG otworzył przede mną w widzeniach - cennymi promieniami światła, świecącymi od tronu Bożego. [Świadectwa dla Zboru. Tom 5. str. 67]
W dawnych czasach BÓG przemawiał do ludzi przez usta proroków i apostołów. W tych dniach przemawia do nich poprzez świadectwa Swego Ducha. Nigdy nie było takiego czasu, w którym BÓG instruowałby Swój lud [Adwentystów Dnia Siódmego] bardziej żarliwie aniżeli czyni to teraz, przedstawiając Swą wolę i postępowanie jakim chciałby, aby się on kierował. [Świadectwa dla Zboru. Tom 5. str. 661]
Duch Święty jest autorem Pisma Świętego i Ducha Proroctwa [Świadectw Ellen White]. [List Ellen White Nr 92 z 1900 roku]
Wcześniej w moich publicznych pracach byłam napominana przez Pana: 'Pisz, pisz o rzeczach jakie ci objawiam'. W momencie kiedy takie poselstwo do mnie przychodziło nie mogłam utrzymać drżącej ręki. Moja fizyczna kondycja czyniła niemożliwym pisanie. Lecz oto przychodziły słowa: 'Pisz o rzeczach, które ci objawiłem'. Byłam posłuszna. I rezultat nie kazał długo czekać, wkrótce mogłam zapisywać stronę po stronie z wielką łatwością. Kto mówił mi to co miałam zapisywać? to był PAN. [Wybrane poselstwa. Tom 3. str. 37-38]
Proszę was, abyście studiowali polecenia zapisane w tych książkach. Do Jana, wielkiego apostoła, przyszło poselstwo 'Zapisz rzeczy jakie widziałeś i rzeczy jakie są, i rzeczy jakie będą'. PAN nakazał mi napisać to, co mi objawił. [Wybrane poselstwa. Tom 3. str. 39]
Pani Ellen White o samej sobie
Przez pół wieku byłam posłannikiem Pana i tak długo jak moje życie będzie trwało, będę kontynuowała niesienie poselstwa, jakie BÓG mi daje dla Swego ludu [Adwentystów Dnia Siódmego]. Nie biorę żadnej chwały dla siebie samej. W mej młodości PAN uczynił mnie Swym posłannikiem, aby oznajmić Jego ludowi świadectwa zachęty i odwagi, ostrzeżenia i napomnienia. Przez 60 lat byłam w łączności z niebiańskimi posłannikami i stale uczyłam się boskich rzeczy, a także sposobów jakimi BÓG działa stale, aby chronić dusze od błędnych dróg i kierować je ku światłości, która jest Bożą światłością. [Wybrane poselstwa. Tom 3. str. 71]
Podczas dyskusji (Battle Creek, 2 października 1904r.) powiedziałam, że nie żądam, aby nazywano mnie prorokinią. Niektórzy zaskoczeni byli tym stwierdzeniem, a ponieważ dużo zostało powiedziane w tym zakresie, uczyniłam wyjaśnienie. Inni nazywali mnie prorokinią, lecz ja nigdy nie starałam się o ten tytuł. Nie czułam, że jest moim obowiązkiem w ten sposób określać samą siebie... Moja działalność obejmuje o wiele więcej aniżeli oznacza to imię. Uważam siebie za posłannika, w którym PAN złożył zaufanie, dając mi poselstwo dla Swego ludu. [Wybrane poselstwa. Tom 3. str. 74]
Przedpotopowi ludzie-zwierzęta.
W prezentowaniu tego mojego trzeciego małego tomu [Darów Ducha] dla publicznego wydania, trwam w przeświadczeniu, że to PAN uczynił mnie Swym pokornym narzędziem w odsłonięciu promieni światłości drogocennych prawd z przeszłości. [Spiritual Gifts - Dary Ducha. Tom 3. Przedmowa]
Ale jeśli był jeden grzech nad kolejny, który przyczynił się do zgładzenia rasy poprzez powódź, to podstawową zbrodnią była amalgamacja [fuzja płciowa] człowieka i zwierzęcia zamazująca obraz Boga, co spowodowało wszędzie dezorientację. Bóg powziął zamiar zniszczyć przez powódź, tą potężną, długowieczną rasę co skaziła się przed nim. On nie ścierpi by ci dożyli swych z natury długich lat, setek lat.

But if there was one sin above another which called for the destruction of the race by the flood, it was the base crime of amalgamation of man and beast which defaced the image of God, and caused confusion everywhere. God purposed to destroy by a flood that powerful, long-lived race that had corrupted their ways before him. He would not suffer them to live out the days of their natural life, which would be hundreds of years.

[Spiritual Gifts - Dary Ducha. Tom 3. str. 64]
Każdy gatunek zwierząt, które stworzył Bóg został zachowany w arce. Gatunki wywołujące zakłopotanie, których Bóg nie stworzył, będące wynikiem amalgamacji [płciowej fuzji] zostały zniszczone przez potop. Już od czasu powodzi istniała amalgamacja [płciowa fuzja] ludzi i zwierząt, co można zobaczyć w praktycznie nieskończonych odmianach gatunków zwierząt i u niektórych ras ludzi.

Every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the flood. Since the flood there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals, and in certain races of men.

[Spiritual Gifts - Dary Ducha. Tom 3. str. 75]
Wnioski:
Powyższe wersety o amalgamacji są niewygodne dla kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Książki je zawierające pt. 'Spiritual Gifts' nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski, choć powinny były, gdyż są jednymi z pierwszych dzieł Ellen White.

Wielu Adwentystów w wyższych szeregach kościoła pomija te teksty. Jeśli to się nie uda to czynione są próby złagodzenia ich wydźwięku w umysłach zakłopotanych nimi odkrywców. Pomocą jest wykładnia zaufanych teologów, ci uspokajają lud potrafiąc w sposób nadprzyrodzony czytać dziś intencje zmarłej przed 100 laty pani Ellen White. Ten odczyt jest oczywiście zawsze na korzyść pani White. Jest natchniony jak jej pisma.


Załóżmy, tak jak owi Adwentyści, że pani White nie miała na myśli parzenia się ludzi ze zwierzętami.
Zbadajmy jej własne słowa, ich wydźwięk i niepisany sens zawarty między nimi.

Oto mamy następujące cechy tajemniczej amalgamacji:

- był to grzech,
- był to główny powód zniszczenia świata,

- fuzyjna nowa rasa nazwana jest 'skażeniem przed Bogiem',
- fuzyjna nowa rasa nazwana jest 'nie stworzoną przez Boga',
- zamazała obraz Boga w człowieku,
- jest dla Boga ohydą,
- nie zostaje zabrana do Arki,

- jej zrodzenie powoduje ogólnoświatową dezorientację wśród rodzaju ludzkiego,
- jej wynaturzenie wywołuje zakłopotanie u żyjących ludzi,
- nowa rasa jest potężna,
- nowa rasa jest długowieczna,


A oto prostota potrzebna natchnionym teologom, sługom światła Ducha pani White:

1) Złączenie człowieka z człowiekiem (np. murzyna z chińczykiem) nie było, nie jest i nie będzie grzechem. Co najważniejsze - nie zamazuje obrazu Boga. Pismo Święte wyraźnie świadczy, że przed potopem powstała rasa gigantów. Setki lat po potopie wysłannicy Mojżesza widzieli olbrzymów w Kanaanie, Dawid walczył z Goliatem a ten był olbrzymem. Wspomniane rasy olbrzymów nie były nie stworzone przez Boga ani nie zamazywały obrazu Boga. W historii ziemi nie było nigdy żyjącej rasy zrodzonej z połączenia człowiek-człowiek byśmy mogli o niej powiedzieć jak uczyniła to pani White: 'nie stworzona przez Boga', 'zamazała obraz Boga'.

2) Złączenie zwierzęcia z innym zwierzęciem (np. konia z zebrą, tygrysa z lwem) nigdy nie było, nie jest i nie będzie ZAMAZANIEM OBRAZU BOGA. Zmieszanie się Muchy z Koniem nawet gdyby było możliwe to i tak nigdy nie będzie zamazaniem obrazu Boga. Jedynie człowiek został stworzony na obraz Boga. Zamazanie obrazu Boga ma jedynie sens w odniesieniu tylko i wyłącznie do człowieka.

3) Zostaje wariant połączenia człowieka (na obraz Boga) ze zwierzęciem (nie na obraz Boga). Tylko wówczas wszystkie cechy amalgamacji pani White mogłyby być zachowane w mocy. Jednak według Biblii taka amalgamacja nigdy nie miała miejsca.

Pytania:
1) Ze sprawozdania pani White wynika ponadto, że do arki tylko zostały wzięte zwierzęta stworzone przez Boga. Gatunki fuzyjne zwierząt, których Bóg nie stworzył pozostały na zewnątrz arki i zginęły w potopie. Dlaczego Bóg pominął na kartach Pisma Świętego tak ważny szczegół pojawienia się rasy wyklętej nie stworzonej przez Boga ?

2) Dlaczego pani White odnosi się do zwierząt fuzyjnych, twierdząc, że zamazał się w nich obraz Boga kiedy Biblia mówi, że tylko człowiek został stworzony na obraz Boga ?

Odnośnie dwóch paragrafów [powyższych o Amalgamacji], które znalazły się w Spiritual Gifts, a także w Spirit of Prophecy, odnośnie połączenia i powodu dlaczego zostały pominięte w późniejszych wydaniach, a także pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialność za ich wyłączenie, mogę powiedzieć otwarcie i z całą pewnością: Zostały one wyłączone przez E. G. White. Nikt związany z jej działalnością nie miał wpływu na to i nigdy nie słyszałem kogokolwiek doradzającego jej w tej sprawie.
We wszystkich pytaniach tego rodzaju możesz być absolutnie przekonany, że siostra White jest odpowiedzialna za ominięcie lub uzupełnienie pewnych tematów w późniejszych wydaniach naszych książek.
Siostra White nie tylko miała dobry osąd oparty na jasnym i wyraźnym rozumieniu warunków i naturalnych konsekwencji publikowania tego, co pisała, lecz wiele razy otrzymywała bezpośrednie instrukcje od anioła Pańskiego, odnośnie tego, co powinno być pominięte, lub co powinno być uzupełnione w nowym wydaniu...

Szczery i oddany William C. White [Syn Ellen White].


List do L. E. Froom z 8 stycznia 1928r. [Wybrane poselstwa. Tom 3. str. 452]
Syn pani White - William C. White mówi bez ogródek jak było. To anioł z którym Ellen White się kontaktowała przez lata, to raz nakazywał jej coś pisać, innym razem zalecał to wyciąć, znów innym razem nakazywał coś uzupełnić. Ten anioł decydował o treści w jej książkach, uzupełniał je i poprawiał.
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
Zmieszanie rasy ludzkiej ze zwierzęcą nauka Ellen White
6571