Chrze[cijaDski krzy|

Ewangelia zdrowia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Kościół

Ewangelia zdrowia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Ewangelia zdrowia głoszona jest do dziś przez kościół Adwentystów Dnia Siódmego od 150 lat. Pani Ellen White zbudowała tą naukę w detalach w oparciu o otrzymywane objawienia. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w ostatnich latach zwiększył nakłady jej dzieł. Ją samą ukazuje w możliwie jak najlepszy sposób.

Objawienia pani White wykraczają poza naukę apostołów, godzą w prawdziwą Ewangelię. W kwestiach jedzenia tworzą podziały, nakreślając co wolno jeść, a czego nie wolno. Wymazują daną przez Apostołów wolność wobec pokarmów. Apostołowie ostrzegają przed ludźmi chcącymi narzucać innym co ci mają jeść. Nazwali ich ludźmi o czysto ludzkim sposobie myślenia – nie mającymi żadnej łączności z Jezusem, a jedynie przybyłymi by wykraść wolność innym, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie.

W Nowym Przymierzu Biblia mówi o wolności danej przez Apostołów wobec pokarmów. Objawienie pani White ostatecznie wymusza dietę wegetariańską. Zabraniając jeść mięsa, pić kawę czy herbatę, uznając te rzeczy za grzech.

Źródło natchnienia pani Ellen White dodatkowo nakazało jej i adwentystom iść na cały świat i wbrew nauce Apostołów głosić ‘Ewangelię Zdrowia’ znaną jako ‘Poselstwo Zdrowia’. Od 150 lat Adwentyści posiadają głęboko wpojone przekonanie, że oni i tylko oni są, i będą do końca świata tym jedynym prawdziwym kościołem na świecie – tzw. 'Duchowym Izraelem' (resztką czasów końca), mającymi pełną prawdę, oraz świadectwo Jezusa rzekomo manifestujące się w objawieniach pani Ellen White. Jej spuścizna twórcza - ok. 100 książek, w ich oczach to wynik natchnienia Duchem Świętym.

Stosunek Apostołów wobec pokarmów w Nowym Przymierzu z Jezusem Chrystusem
BIBLIA
'Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Twoją postawą wobec pokarmów nie możesz niszczyć zbawczego dzieła Bożego.' [Rzymian 14:17-20]


'Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.' [1 Tymoteusza 4:1-6]


'Nie pozwalajcie więc, by ludzie wyrokowali o tym, co jecie i pijecie lub jakie zachowujecie święta, czy przestrzegacie nowiu [księżycowego] albo szabatu. Wszystko to jest zaledwie cieniem [a nie rzeczywistością] spraw przyszłych, rzeczywistością zaś jest sam Chrystus.' [Kolosan 2:16-17]


'Jeden [silny w wierze] jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby w wierze, jada tylko jarzyny.' [Rzymian 14:2]


1: A co do mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje.
4: Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego.
5: Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów,
6A: wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec,...
7: Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie; niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe, kala się.
8: Zapewne, pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy.
9: Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.
10: Albowiem jeśliby kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom?
11: I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł.
12: A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.
13: Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
[1 Koryntian 8:1-13]


'Kimże ty jesteś, że chciałbyś sobie przypisać prawo osądzenia czyjegoś sługi? To do jego Pana należy wyrokowanie, czy on stoi, czy upada. Zresztą nie upadnie, gdyż Pan będzie w stanie go podtrzymać. Kiedy indziej znów ktoś sądzi, że pewne dni są szczególnie ważne, a dla drugiego wszystkie dni są jednakowe. Jeden i drugi może zostać przy swoim, byleby obaj byli przekonani o słuszności własnego sądu. Ten, który wyróżnia pewne dni, wyróżnia je po to, by oddać cześć Panu. Podobnie i ten, który je wszystko, również postępuje tak, żeby uczcić Pana, składając Mu dziękczynienie za każdy swój posiłek. Zresztą ten, który się powstrzymuje od pewnych pokarmów, również czyni to z myślą o przysporzeniu chwały Panu. I on także składa Bogu dziękczynienie.' [Rzymian 14:4-6]


24: Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.
25: Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia;
26: albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia.
27: A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia.
28-29A: A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia; mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego;
29B-30: Bo dlaczegóż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję?
31: A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.
32: Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu,
33: jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni.
[1 Koryntian 10:24-33]

1: I zeszli się u Niego razem faryzeusze oraz kilku spośród uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
2: I zobaczyli, jak niektórzy z Jego uczniów nieczystymi, to znaczy nie umytymi przedtem, rękami brali chleb i jedli.
3: Faryzeusze bowiem i w ogóle wszyscy Żydzi nie zasiadają do jedzenia, jeśli przedtem nie umyją sobie dokładnie rąk.
4: Podobnie [gdy wracają] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest zresztą wiele innych [zwyczajów], które przyjęli po to, by ich przestrzegać...
5: Zapytali Go tedy faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego uczniowie Twoi nie przestrzegają zwyczajów ojców, lecz zasiadają do jedzenia z nie umytymi rękami?
6: A On odpowiedział na to: Obłudnicy, słusznie prorokował o was Izajasz. Napisane jest bowiem u niego: Lud ten czci Mnie wargami, ale swym sercem jest daleko ode Mnie.
7: Na próżno bowiem cześć Mi oddają głosząc nauki, które są tylko ludzkimi nakazami.
8: Zaniedbawszy przykazania Boże, troszczycie się o przestrzeganie zwyczajów ludzkich...
9: I powiedział im nadto: Dobrze potraficie obchodzić przykazania Boże po to, aby zachować wasze zwyczaje.
13: ...lekceważycie sobie słowo Boże wskutek zwyczajów, które przekazaliście sami sobie. Czynicie zresztą wiele innych, podobnych rzeczy.
14: A potem znów przywołał do siebie rzesze ludzi i powiedział im: Słuchajcie wszyscy i zechciejcie zrozumieć:
15: Nie czyni człowieka nieczystym to, co wchodzi doń z zewnątrz, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.
16: Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
17: A gdy przyszedł od ludzi do domu, Jego uczniowie pytali o znaczenie tej przypowieści.
18: A On rzekł do nich: Tak więc nawet i wy nic nie rozumiecie. Nie wiecie, że nie może uczynić człowieka nieczystym to, co wchodzi doń z zewnątrz,
19: gdyż nie przenika aż do jego serca, ale dostaje się do żołądka, a potem już wydalane jest na zewnątrz. W ten sposób uznał wszystko, co się je, za czyste.
[Marka 7:1-19]

"Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością; nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym" [Rzymian 14:14-17]

"Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani; tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie" [Tytusa 1:10-16]


19: Uważam przeto, że nie należy nakładać ciężarów [Prawa] na pogan nawracających się do Boga.
20: Trzeba im tylko nakazać, żeby się powstrzymywali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi.

24: Dowiedzieliśmy się, że niektórzy spośród nas, bez naszej wiedzy, przybyli do was i niepokoili was swoimi naukami, siejąc zamęt w waszych duszach.
25: Otóż postanowiliśmy jednozgodnie posłać do was kilku ludzi razem z drogimi nam Barnabą i Pawłem.
26: Są to mężowie, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili całe swe życie.
27: Przybędą więc do was Juda i Sylas i oni przedstawią wam dokładnie to, cośmy postanowili.
28: Postanowiliśmy zaś – my i Duch Święty – nie nakładać na was żadnych ciężarów prócz tego, co konieczne.
29: Tak więc będziecie się powstrzymywali od [spożywania mięsa z] ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Jeżeli będziecie tego przestrzegać, dobrze uczynicie. Bądźcie zdrowi!
30: Wysłańcy, pożegnawszy się, przybyli do Antiochii, gdzie zwołali całe zgromadzenie i wręczyli list.
31: Gdy pismo odczytano, wszystkich uradowała jego bardzo pomyślna treść.
32: A Juda i Sylas – ponieważ byli równocześnie prorokami – w licznych przemówieniach zachęcali i umacniali na duchu braci.
[Dzieje Apostolskie 15:19-32]Stosunek Apostołów wobec głosicieli innej ewangelii
BIBLIA
'Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!' [Galacjan 1:8-9]

Stosunek Apostołów wobec ludzi wyrokujących co należy jeść i pić
BIBLIA
''Nie pozwalajcie więc, by ludzie wyrokowali o tym, co jecie i pijecie lub jakie zachowujecie święta, czy przestrzegacie nowiu [księżycowego] albo szabatu. Wszystko to jest zaledwie cieniem [a nie rzeczywistością] spraw przyszłych, rzeczywistością zaś jest sam ChrystusNiech nie pozbawiają was wiecznej nagrody swoimi słowami ci, którzy się przechwalają przesadnym poniżaniem samych siebie oraz kultem aniołów, uzasadnionym jedynie ich prywatnymi widzeniami. Są to ludzie zadufani w swoim czysto ludzkim sposobie myślenia, nie mający żadnej łączności z Chrystusem, z którego przecież całe Ciało, istniejące i utrzymywane w całości dzięki powiązaniu poszczególnych członków, wyrasta i powiększa się [ciągle] Bożym wzrostem. Jeżeli umarliście już z Chrystusem i zostaliście wyzwoleni z mocy duchowych tego świata, to dlaczego – tak jakbyście nadal żyli na tym świecie – pozwalacie sobie znów narzucać nakazy w rodzaju: Nie bierz tego [do ust]!, Nie próbuj [jeść] tamtego! Nie dotykaj jeszcze czegoś innego! A ciągle chodzi przecież o rzeczy, które wskutek spożycia ulegną zniszczeniu. Takie więc wskazania zrodziły się z zaleceń i nauk czysto ludzkich. Są one wyrazem tylko pozornej mądrości, mądrości pielęgnującej pomysły czysto ludzkie, poniżającej człowieka, nie oszczędzającej ciała i nie okazującej żadnego zrozumienia dla jego cielesności.' [Kolosan 2:16-23]

"Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach. Zabraniają oni wstępować w związki małżeńskie, każą powstrzymywać się od spożywania niektórych pokarmów, mimo że stworzył je Bóg po to, by były spożywane z wdzięcznością przez tych, którzy żyją wiarą i są w posiadaniu prawdy. Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest dobre. Niczego więc nie należy odrzucać, lecz wszystko trzeba przyjmować, Bogu składając dziękczynienie. Wszystko zostaje też uświęcone słowem Bożym i modlitwą wiernych. Jeżeli będziesz swoich braci nauczał w ten sposób, okażesz się dobrym sługą Chrystusa Jezusa i dasz dowód, że żyjesz słowem wiary oraz nauką, za którą sam poszedłeś. " [1 Tymoteusza 4:1-6]

Dowody

Ewangelia zdrowia kościoła adwentystów dnia siódmego Ewangelia zdrowia kościoła adwentystów dnia siódmego Strona internetowa Adwentystów Dnia Siódmego nosząca tytuł 'GOSPEL OF HEALTH' - 'EWANGELIA ZDROWIA'.
Oto tłumaczenie powyższej treści zamieszczonej na stronie:
'Ewangelia zdrowia' jest nazwą ostatniego ruchu odrodzenia i reformacji mającego za cel przygotować ludzi ku Chwalebnej nadziei Ewangelii i jej głoszenia. Jej fundament położony jest w księdze Daniela i Objawienia, jej moc jest w Wiecznej Ewangelii z 14 rozdziału Apokalipsy i jej ewangelicznego wpływu zauważalnego w służbie głoszenia ewangelii i poselstwie zdrowia. Ewangeliści JR i Maria Cofer trudzą się organizowaniem szkoleń i spotkań ewangelizacyjnych wzorowanych niejako na prawdziwych szkołach prorockich. Pomagamy dostąpić edukacji ewangelistycznej, prowadzenia duchem w pastorskim i medycznym ewangelizowaniu, bezkompromisowo, bez zadłużania i dodatkowych kosztów, oferta dla wszystkich zmierzających ku powołaniu w naszej misji proroczej o nazwie 'Ewangelia Zdrowia'.

Podobnie jak Adam i Ewa, którzy zerwali jabłko z drzewa wiedzy dobra i zła i zjedli je, tak również nasze własne owce i baranki połykają zwodnicze kęsy błędów które im się oferuje... (Cytat słów Ellen White, 224, 1903)

To nietknięte [zielone] jabłko jest logiem 'Ewangelii Zdrowia' świadczy o POWROCIE i posłuszeństwie wobec Bożego prawa... to powrót do PRAWDZIWEGO UWIELBIENIA jak podaje Apokalipsa 14:6,7. Ta praca ewangeliczna i przesłanie w godzinie sądu kładzie fundament pod poselstwo trzech aniołów dla tego ostatniego pokolenia. Celem jest stać jako świadek w kościołach i w świecie z prawdą EWANGELI gdy nadejdzie koniec. Maranatha.
Kliknij tutaj aby przejść do strony internetowej
6822