Chrze[cijaDski krzy|

Namaszczone wydawnictwa i książki Adwentystów Dnia Siódmego

Kościół

Namaszczone wydawnictwa i książki Adwentystów Dnia Siódmego
Kim są Adwentyści Dnia Siódmego wg ich proroka Ellen White
"Adwentyści Dnia Siódmego zostali wybrani przez Boga, jako szczególny lud oddzielony od świata. Wielkim kilofem prawdy wyrąbał ich On w kamieniołomie świata i związał ich ze Sobą. On uczynił ich swymi reprezentantami i powołał, by byli Jego ambasadorami w ostatnim dziele zbawienia. Powierzono im wielkie bogactwo prawdy jakie kiedykolwiek było zwierzone ludziom.Najbardziej poważne i straszliwe ostrzeżenia, jakie kiedykolwiek przesłano przez Boga człowiekowi, aby przekazali je światu..." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 138.
"Chrystus pragnie przez pełnię Swej mocy tak wzmocnić Swój lud [Adwentystów], aby przezeń cały świat owiała atmosfera łaski." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 148.
"Bóg położył na nas Swoją pieczęć, ponieważ On objawia w nas Swój własny charakter miłości." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 144.
Jak przekazują światu straszliwe ostrzeżenia?

"Potężny gmach charakteru [Instytucje wydawnicze] zbudowany przez Bożą moc otrzyma światło i chwałę z niebios i będzie stał przed światem, jako świadek wskazujący na tron żyjącego Boga." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 149.
"Nasze wydawnictwa są wyznaczonymi przez Boga centrami i poprzez nie ma zostać dokończone ważne dzieło..." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 144.
"Kiedy poselstwo prawdy wchodzi na nowe pola, celem Bożym jest, by dzieło zakładania nowych centrów stale posuwało się naprzód." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 144.
"Słowo Boże do tych, którzy związani są z Jego instytucjami brzmi: 'Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie'." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 148.
"Nasza praca wydawnicza została rozpoczęta pod Bożym kierownictwem i pod Jego specjalnym nadzorem. Przeznaczona została do wykonania specjalnego celu..." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 138.
"W dokończeniu dzieła nasze wydawnictwa są jednymi z najskuteczniej działających instytucji. Instytucje te stoją jako świadkowie Boży, nauczyciele sprawiedliwości dla ludzi. Od nich prawda ma rozchodzić się niczym światło palącej się lampy. Niczym wielkie światło latarni morskiej na niebezpiecznym wybrzeżu mają one stale wysyłać snop światła w ciemności świata, aby ostrzec ludzi o niebezpieczeństwie, które grozi im zniszczeniem." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 138.
Nadprzyrodzone cechy wydawnictw
"[Wydawnictwa] Zaliczane są one do przedstawicielstw reprezentowanych przez anioła lecącego przez środek nieba mającego Ewangelię wieczną... " Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 139.
"[Wydawnictwa] Reprezentowane są one przez trzeciego anioła, który szedł 'wołając głosem wielkim; Jeśli kto czci Bestię i obraz jej i przyjmuje jej znak na swoje czoło czy na swoją rękę, będzie pił wino gniewu Bożego'." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 140.
"Niech nasze wydawnictwa uczynią wszystko, co w ich mocy by rozlać po świecie światło niebios." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 160.
Inny anioł - niezidentyfikowany - współpracuje z wydawnictwami
"W olbrzymim stopniu również przez nasze wydawnictwa wykonane zostanie dzieło innego anioła, który zstępuje z nieba z wielką mocą i rozświetla ziemię swoją chwałą." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 140.
Publikacje adwentystów głosem Jana Chrzciciela

Wydawnictwo Adwentystów głosem Jana Chrzciciela
"Publikacje rozsyłane z naszych wydawnictw mają przygotować ludzi na spotkanie z Bogiem. Mają w świecie wykonać to samo dzieło, jakie wykonał Jan Chrzciciel dla narodu żydowskiego..." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 139.
Namaszczenie książek i czasopism i ich szczególne cechy
"Nasze czasopisma o zdrowiu są narzędziami do wykonania specjalnego dzieła rozsiewania światła, jakie mieszkańcy ziemi muszą posiadać na dzień Bożego przygotowania... Pan przekazał nam wiersz po wierszu..." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 136.
"Prezentujcie zasady wstrzemięźliwości w najbardziej atrakcyjnej formie. Puśćcie w obieg książki, podające zasady zdrowego życia. Ludzie mają palącą potrzebę światła lśniącego ze stronic naszych zdrowotnych książek i czasopism. Bóg pragnie użyć te książki i czasopisma jako środki przez które strumienie światła przyciągną uwagę ludzi i spowodują, że zwrócą uwagę na poselstwo Trzeciego anioła." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 136.
"Publikacje rozesłane jako Boży posłańcy będą nosiły sygnet Wiecznego. Promienie światła ze świątyni towarzyszyć będą cennym prawdom, jakie w nich są zawarte. Jak nigdy przedtem będą one miały moc obudzenia w duszach przekonania o grzechu, wywołania głodu i pragnienia sprawiedliwości, zrodzenia żywej troski o rzeczy, które nigdy nie przeminą." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 149.
"Siła i skuteczność naszego działania zależy w głównej mierze od charakteru literatury, jaka wychodzi spod naszych pras... Nasze publikacje mają do wykonania święte dzieło..." Ellen G.White - Świadectwa dla Zboru. Tom 7. Strona 150.
Niosący Światło Adwentyści i liczba książek Ellen White rozsianych po świecie
Adwentyści Dnia Siódmego sieją po świecie od 140 lat światło pani White. Od roku 1990 do grudnia roku 2013 rozsiali po świecie 595 milionów 464 tysięcy 707 książek. A pomiędzy latami 2013 do 2018 ponad 100 milionów książek. Ewangelizacja świata odbywa się poprzez książki pani Ellen White.

Organizacja Adwentystów trudniąca się w dużej mierze rozsiewaniem światła Ellen White po świecie nazwała się 'NIOSĄCYMI ŚWIATŁO' (ang. 'Light Bearers').
Dystrybucja namaszczonych książek Ellen White
5700