Chrze[cijaDski krzy|

Niektóre nauki Ellen White wobec Pisma Świętego

Ellen White

Niektóre nauki Ellen White wobec Pisma Świętego
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.". Mateusz 7:15-20
Pogarda wobec ludzi wyniszczonych przez grzech
BIBLIA
"A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem." Jeremiasz 29:13
Ellen White
"Dzieci Boże nie mogą wielbić Boga słabym ciałem i skarłowaciałym umysłem." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 13, II akapit.
Prawa natury na równi z Pismem Świętym
BIBLIA
"Duch zaprowadził kiedyś Jezusa na pustynię... Poszcząc tam przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, począł Jezus odczuwać głód." Mateusz 4:1-2

Czy Jezus zgrzeszył wymuszając na swoim ciele 40 dniowy post ?
Ellen White
"Każde prawo, jakie rządzi ludzkim organizmem należy traktować tak samo jako Słowo Boże...." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 12, pkt. 8.
"Choroba powstaje wskutek pogwałcenia praw zdrowotnych; jest następstwem naruszenia prawa przyrody." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 15, pkt.19
"Takim samym grzechem jak przestępowanie dziesięciorga przykazań jest naruszenia praw własnego organizmu. Ci którzy przestępują prawo Boże wyrządzając szkodę swemu organizmowi, będą też naruszać prawo ogłoszone na Synaju." Chrześcijanin a Dieta. Strona 12.
Wymuszanie przyjęcia ciężkiego jarzma
BIBLIA
"Dlaczegóż więc wy teraz prowokujecie samego Boga do gniewu, wkładając na uczniów jarzmo tak ciężkie, że ani nasi ojcowie, ani my sami nie mielibyśmy siły go dźwigać?." Dzieje Ap. 15:10
"Aby dobry twój uczynek nie był jako z przymuszenia, ale z dobrej woli." Filemona 1:14
Ellen White
"Każdą umiejętność, jaką obdarzył nas Stwórca, musimy doprowadzić do doskonałości, aby dokonać jak najwięcej dobrego.." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 11, pkt. 1.
Wmawianie obowiązku samorealizacji
BIBLIA
"Lecz wszystko to, tak kiedyś cenne dla mnie, teraz, ze względu na Chrystusa, zapisuję na straty. Zresztą wszystko inne również – w porównaniu z wartością, jaką przedstawia dla mnie możność poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego – uważam za stratę. Dla Chrystusa wyzbyłem się [dobrowolnie] wszystkiego i wszystko przedstawia dla mnie wartość nie większą niż zwykłe śmieci. Cenię sobie jedynie to, bym mógł pozyskać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim całkowicie. I wcale już nie twierdzę, że sam dostąpiłem usprawiedliwienia [wskutek dokonania pewnych uczynków nakazanych] przez Prawo, lecz jestem przekonany, że sprawiedliwość, jaką posiadam, otrzymałem od Boga dzięki wierze w Chrystusa; sprawiedliwości takiej udziela Bóg każdemu, kto wierzy. " Filipian 3:7-9
"Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je." Mateusz 10:39
Ellen White
"Naszym obowiązkiem względem Boga i ludzi jest własny rozwój." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 11, pkt. 1.
Rozstrzyganie między pokarmami i potępianie
BIBLIA
"Bo dlaczegóż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? ." 1 Koryntian 10:29-30
"Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach. ...nakazują powstrzymywać się od spożywania niektórych pokarmów, mimo że stworzył je Bóg po to, by były spożywane z wdzięcznością przez tych, którzy żyją wiarą i są w posiadaniu prawdy. Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest dobre. Niczego więc nie należy odrzucać, lecz wszystko trzeba przyjmować, Bogu składając dziękczynienie. Wszystko zostaje też uświęcone słowem Bożym i modlitwą wiernych. Jeżeli będziesz swoich braci nauczał w ten sposób, okażesz się dobrym sługą Chrystusa Jezusa i dasz dowód, że żyjesz słowem wiary oraz nauką, za którą sam poszedłeś. " 1 Tymoteusz 4:1-6
Ellen White
"Czy moje pożywienie jest tego rodzaju, że dzięki niemu będę mogła dokonać jak najwięcej dobrego?. Jeżeli nie możemy odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, to jesteśmy potępieni przez Boga...." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 14, pkt. 13.
"Jedynie wtedy, gdy rozumiemy znaczenie zasad zdrowego życia, możemy w pełni uświadomić sobie, jak wielkie zło wynika z niewłaściwego odżywiania się." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 17, VI akapit.
"Ponad czterdzieści lat temu Pan dał nam specjalne światło o reformie zdrowia, lecz jak my odnosimy się do niego?...a jednak znajdują się między nami członkowie, a nawet kaznodzieje, dobrze uświadomieni w tej sprawie, którzy mało cenią światło, jakie Bóg dał. Jedzą, jak im się podoba...Musi być przeprowadzona linia graniczna między tymi, którzy służą Bogu, a tymi którzy służą samym sobie. " Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 17, VII akapit.
Piętnowanie sumień ludzi za przedwczesną śmierć
BIBLIA
"Bo dlaczegóż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie?." 1 Koryntian 10:29
"Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach." 1 Tymoteusz 4:1-2
Ellen White
"A kiedy wskutek naszego gwałcenia praw przyrody [wg. E.White równym prawu Bożemu] następuje przedwczesna śmierć, sprowadzamy smutek i cierpienie na drugich, pozbawiamy naszych sąsiadów pomocy, jaką moglibyśmy im wyświadczyć żyjąc, pozbawiamy nasze rodziny pociechy i pomocy, jaką moglibyśmy im służyć, i pozbawiamy Boga służby, jakiej wymaga od nas dla powiększenia swej chwały. Czy w tym wypadku nie jesteśmy najgorszymi przestępcami prawa Bożego?." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 16.
Pogarda wobec nawrócenia się grzesznika nie dającego posłuchu poselstwu zdrowia
BIBLIA
"Mówię wam, że w niebie będzie większa radość z powodu jednego grzesznika czyniącego pokutę niż z powodu dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. " Łukasza 15:7
"Na życie moje! – wyrocznia Pana Boga. Nie znajduję żadnego upodobania w śmierci bezbożnika, lecz pragnę, żeby bezbożnik nawrócił się i żył. Zejdźcie, zejdźcie już ze swojej złej drogi! Dlaczego macie umierać?." Ezechiela 33:11
Ellen White
"Gdy przychodzi światło do tych którzy niszczyli swe zdrowie przez grzeszne pobłażanie sobie, i kiedy oni będąc przekonani o grzechu pokutują i szukają przebaczenia, wówczas On przyjmuje tę lichą ofiarę przyniesioną Mu i przyjmuje również ich... Lecz jakaż to podrzędna, w najlepszym wypadku nędzna ofiara, którą przedstawia się czystemu i świętemu Bogu!." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 16.
Bóg promotorem metod leczniczych od których zależy uzdrowienie
BIBLIA
"Ojciec Publiusza leżał w tym czasie chory: miał gorączkę i cierpiał na biegunkę. Podszedł tedy Paweł do niego, pomodlił się, włożył nań ręce i uzdrowił go." Dzieje Ap. 28:8
"Dlatego też proszę cię, abyś ożywiał w sobie ciągle na nowo dar Boży, który otrzymałeś, gdy wkładałem na ciebie ręce." 2 Tymoteusz 1:6
"Podstawowe nauki o Chrystusie... stanowią: pokuta za uczynki martwe i /wyznanie/ wiary w Boga, nauka o chrztach i o nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym." Żydów 6:1-2
Ellen White
"Gdy człowiek z wiarą uczyni wszystko, co może, by zwalczyć chorobę, stosując proste metody leczenia, jakie Bóg przewidział, wówczas Bóg pobłogosławi Jego wysiłki." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 18.
Odrzucenie poselstwa zdrowia skutkuje nie uzdrowieniem przez Boga
BIBLIA
"Zaprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz oni nie potrafili go uleczyć. A Jezus na to: O plemię niewierne i przewrotne! Jakże długo muszę jeszcze być z wami? Jak długo mam was jeszcze znosić? Przyprowadźcie go do Mnie! I zagroził mu Jezus, i wyszedł demon z chłopca, który od tej chwili był zdrów. Wówczas zbliżyli się do Jezusa uczniowie i spytali Go na osobności: Dlaczego myśmy nie mogli go wyrzucić? Bo macie mało wiary – odpowiedział im." Mateusz 17:16-20
Ellen White
"Jeśli po otrzymaniu od Boga tak wielkiego światła lud Boży nadal będzie pielęgnował złe nawyki dogadzając sobie i opierać się będzie reformie [zdrowia], wówczas poniesie konsekwencje swych wykroczeń. Jeżeli za wszelką cenę będą upierać się przy zaspokajaniu swych spaczonych apetytów, wtedy Bóg nie będzie w cudowny sposób ratował ich od następstw pobłażliwości... Widziałam, iż powodem, dla którego Bóg nie wysłuchuje modlitw swych sług za chorymi wśród nas, jest fakt, iż nie przyniosłoby Mu to chwały, gdyby tak uczynił, a oni nadal przestępowaliby prawa zdrowotne." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 19.
Post Jezusa w sprzeczności z prawem własnego organizmu.
BIBLIA
"Duch zaprowadził kiedyś Jezusa na pustynię, aby był poddany kuszeniu przez szatana. Poszcząc tam przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, począł Jezus odczuwać głód." Mateusz 4:1-2
"Miejcie się też na baczności, żeby was nie pozbawiono wolności [ducha] przez oszukańcze mędrkowanie oparte nie na Chrystusie, ale jedynie na wymysłach ludzkich i na żywiołach tego świata. " Kolosan 2:8
Ellen White
"Takim samym grzechem jak przestępowanie dziesięciorga przykazań jest naruszenie praw własnego organizmu."
"Nie należy sprzeciwiać się prawom przyrody, lecz być im posłusznym."
"Przestępowanie prawa fizycznego jest przestępowaniem prawa Bożego."
"Ciągłe przestępowanie praw przyrody jest nieustającym przestępowaniem prawa Bożego." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 12, 27 i 31.
Masło i mięso wzmagają zwierzęcy apetyt.
BIBLIA
"Jeden wierzy, że może jeść wszystko, ale obok są jeszcze słabi w wierze i jedzą tylko jarzyny." Rzymian 14:2
Ellen White
"Masło i mięso działają pobudzająco. One to właśnie zepsuły żołądek i wypaczyły smak. Wrażliwość struktur nerwowych naszego mózgu została przytępiona, a zwierzęcy apetyt wzmógł się kosztem zdolności ducha i umysłu... Szatan zatryumfował..." Chrześcijanin a dieta, Ellen White, Warszawa 1993. Znaki Czasu. Strona 35.
Niskie instynkty biorą górę wskutek spożywania mięsa.
BIBLIA
"Rzekł im Jezus: Pójdźcie i spożywajcie... A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę... Gdy więc spożyli śniadanie... Jana 21:12-15

Jezus i Apostołowie jadali ryby więc co z nimi ?

Zbawiciel był święty a jadał ryby.

Czy Jezus jak jadł ryby to słabł moralnie ?
Zwiększał tym pragnienie w sobie picia alkoholu?

Nabierał niskich instynktów i brały one nad nim górę?
Ellen White
"400. Kiedy poselstwo przychodzi do tych ludzi którzy jeszcze nie słyszeli prawdy, wówczas widzą oni, że musi nastąpić wielka reforma w ich diecie. Dostrzegają konieczność odrzucenia pokarmów mięsnych, gdyż stwarzają pragnienie picia napojów alkoholowych... Wskutek jedzenia mięsa [nawet koszernego i czystego wg. światła pani White] słabną fizyczne, umysłowe i moralne siły.... Niskie instynkty biorą górę wskutek spożywania mięsa..." Chrześcijanin a Dieta. Strona 188
Świadectwa zastępują prawdziwy głos Ducha Świętego i są równe Pismu Świętemu
BIBLIA
"Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe." Jana 16:13

"W Nim [Jezusie] także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu." Efezjan 1:13-14

"Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną [Mówi Jezus]." Jana 10:27

Ellen White
"W czasach antycznych Bóg przemawiał ustami proroków i apostołów. W obecnym czasie przemawia do nich przez Świadectwa ducha" (Testimonies (Świadectwa) [Wydanie angielskie], Tom 4, s. 148; Tom 5, s. 661)

"Bóg nakreślił swój plan w swym słowie oraz w świadectwach które posłał swemu ludowi." (Battle Creek Letters (Listy z Battle Creek) [Wersja angielska], s. 74)

"Duch Święty jest autorem Pisma Świętego i ducha proroctwa." (Selected Messages (Wybrane orędzia) [Wydanie angielskie], Tom 3, s. 30)

"Świadectwa są nieczytane i niedoceniane. To Bóg do ciebie przemówił. Światło świeciło z jego słowa i ze świadectw i razem zostały zlekceważone i pogardzone. (Testimonies (Świadectwa) [Wydanie angielskie], Tom 5, s. 217)

"Musimy podążać śladami danymi przez ducha proroctwa... Bóg przemówił do nas przez swoje słowo. On przemówił do nas przez świadectwa dane kościołowi oraz przez książki co wspomogły sprostować naszą służbę i stanowisko jakie mamy przyjąć." (Testimonies (Świadectwa) [Wydanie angielskie], Tom 8, s. 298)
Ewangelia zdrowia
BIBLIA
"I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec." Mateusz 24:14

"Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!" Galacjan 1:8-9

Ellen White
"Biednym kazana będzie ewangelia zdrowia". Chrześcijanin a dieta, strona 191, pkt. 408.

"Wszelkie pokarmy mięsne należy odrzucić, lecz potrawy z jarzyn należy zaprawiać niewielką ilością mleka lub śmietany, względnie czegoś równie wartościowego. Kiedy zaleca się reformę zdrowia ludziom biednym, mówią oni: - Co mamy jeść? Nas nie stać na kupowanie orzechów. Ponieważ każę Ewangelię ubogim, otrzymałam polecenie: powiedzcie im, aby jadali pokarm najbardziej odżywczy. Nie mogę powiedzieć: nie wolno wam jeść jajek, mleka lub śmietany; macie używać masła do przygotowywania pokarmu. Ewangelia musi być kazana ubogim. Jeszcze nie nadszedł czas do stosowania ścisłej diety." Chrześcijanin a dieta, strona 142.

"Ale nie dostarczają oni organizmowi odpowiedniego pożywienia i w następstwie tego stają się osłabieni i niezdolni do pracy. W ten sposób naraża się reformę zdrowia na złą opinię. ... Bóg jednak będzie interweniował, by przeszkodzić następstwom takich skrajnych poglądów. Ewangelia ma zjednoczyć grzeszny rodzaj ludzki..." Chrześcijanin a dieta, strona 142.
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.". Mateusz 7:15-20
5532